Van ongeopende post naar een geordende administratie!

Wat is bewindvoering?

Wanneer een meerderjarige door omstandigheden zijn financiële zaken zelf niet (meer) kan regelen, kan er beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechter.
Beschermingsbewind kan door u zelf worden aangevraagd, maar ook door uw partner of familie tot en met de vierde graad.
Indien u aan de voorwaarden voldoet, stelt de rechter uw goederen onder bewind en wordt er een bewindvoerder aangewezen.  Deze bewindvoerder beslist vanaf dan over uw geld (inkomen en vermogen) en eigendommen.
 
Beschermingsbewind kan vanwege vier redenen worden aangevraagd:

 • de lichamelijke toestand van een persoon
 • de geestelijke toestand van een persoon 
 • verkwisting
 • het hebben van problematische schulden.

De laatste twee redenen zijn er sinds 1 januari 2014 bijgekomen en heten “schuldenbewinden”. Wanneer zo’n bewind wordt uitgesproken, zal dit worden gepubliceerd in het Curatele- en bewindregister.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Hoe lang het bewind gaat duren, hangt af van uw situatie, maar in principe wordt het bewind door de rechter voor onbepaalde tijd uitgesproken. Indien u niet langer onder bewind wilt staan, kunt u hiervoor een verzoekschrift bij de rechter indienen.
Indien u kunt bewijzen dat u zelf weer volledig uw financiële zaken kunt regelen, kan de rechter besluiten het bewind op te heffen.
In ieder geval moet de bewindvoerder ten minste eens in de vijf jaar verslag uitbrengen aan de rechter over de vraag of bewind nog nodig is.

Ook wanneer u schulden heeft kunt u bewindvoering aanvragen
Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder heeft onder andere de volgende taken:

 • in kaart brengen van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen (boedelbeschrijving)
 • opstellen van een budgetplan en bepalen hoogte van het leefgeld
 • openen van bankrekening(en)
 • vaste lasten op tijd betalen
 • uitkeringen en voorzieningen aanvragen, zoals (bijzondere) bijstand
 • toeslagen aanvragen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag
 • kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen
 • verstrekken van een maandelijks financieel overzicht aan de cliënt
 • verzorgen van belastingaangifte over box 1 van het afgelopen jaar
 • afsluiten van verzekeringen (een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht)
 • jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de financiële situatie van de cliënt (middels de rekening & verantwoording)

Kortom: de bewindvoerder moet alle handelingen verrichten waardoor de financiële belangen van de onder bewind gestelde persoon optimaal behartigd worden.

Wat wordt er van u verwacht?

Vanaf het moment dat u door de rechter onder bewind bent gesteld, dient u zich te houden aan een aantal regels. Alle financiële post moet bijvoorbeeld zo snel mogelijk naar de bewindvoerder worden doorgestuurd. Wanneer er iets in uw persoonlijke en/ of financiële situatie verandert, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe baan, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan de bewindvoerder.

Ook wordt er van u verwacht dat u volledige openheid geeft over alle inkomsten, uitgaven, bankrekeningen en schulden. Voor het kopen en verkopen van andere spullen dan de dagelijkse boodschappen moet u toestemming van de bewindvoerder hebben.

Bewindvoerder Janet Wever

Aanmelden voor bewindvoering?

Neem contact op met bewindvoerder Janet Wever voor een kosteloos intakegesprek.

06 245 111 90contactformulier