Een korte uitleg ...

Begrippenlijst

Hieronder vindt u een uitleg over veel gebruikte begrippen binnen de bewindvoering.

Beheerrekening

De betaalrekening waarvan de bewindvoerder alle betalingen doet voor de cliënt.

Beschermingsbewind

Dit is hetzelfde als bewindvoering. Het is een wettelijke beschermingsmaatregel bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, verkwisting of problematische schulden, tijdelijk of voor een langere periode niet in staat zijn hun eigen financiële zaken goed te regelen. De maatregel wordt door de rechter uitgesproken en er wordt een beschermingsbewindvoerder benoemd.

Beslagvrije voet

Het gedeelte dat van het inkomen overblijft voor de schuldenaar wanneer er geld op zijn inkomen is ingehouden vanwege een loonbeslag / derdenbeslag. Op dit gedeelte kan dus geen beslag worden gelegd. De deurwaarder stelt de hoogte van de beslagvrije voet vast.

Bijzondere bijstand

Een bijdrage van de gemeente aan 'bijzondere' uitgaven voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen.

Boedelbeschrijving

Dit is een schriftelijke opgave van alle bezittingen en schulden van de cliënt. De bewindvoerder moet deze boedelbeschrijving binnen 3 maanden nadat het bewind is uitgesproken, overleggen aan de rechter.

Budgetplan

In overleg met de cliënt wordt een plan opgesteld voor het beheer van het inkomen, de betalingen, de reserveringen en het leefgeld.

Curatele

Een wettelijke beschermingsmaatregel bedoeld voor meerderjarigen die zelf niet in staat zijn hun eigen belangen te behartigen vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, of verslaving. Deze maatregel betreft naast de financiële belangen ook de persoonlijke belangen, zoals bijvoorbeeld verzorging en/of behandeling. De meerderjarige is na de uitspraak niet meer handelingsbekwaam, dit wil zeggen dat hij/zij geen rechtshandelingen meer mag verrichten, zoals bijvoorbeeld het huren van een huis. Door de rechter wordt een curator aangesteld.

Curatele –en bewindregister

Dit register bevat de namen van mensen die onder curatele zijn gesteld en van mensen die onder bewind zijn gesteld. Het dient ter bescherming van de onder curatele en de onder bewind gestelden.

Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar die exploten uitbrengt, zoals dagvaardingen en betekeningen, en uitspraken van de rechter uitvoert, zoals het leggen van loonbeslag.

Goederen

Gelden, inclusief het saldo op de bankrekening en spaarrekening, loon, pensioen, uitkeringen, meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.

Griffierecht(en)

De bijdrage(n) die de burger betaalt in de kosten van rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt. Griffierecht moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient.

Intakegesprek

Een gesprek dat de bewindvoerder met de cliënt heeft waarin wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.

Leefgeld

De vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde budgetplan ontvangt om de huishoudelijke uitgaven van te kunnen betalen.

Loonbeslag / derdenbeslag

Een schuldeiser kan door middel van de deurwaarder beslag laten leggen op het inkomen van de schuldenaar. Het inkomen boven de beslagvrije voet wordt ingehouden voor de schuldeiser, zodat de schuld wordt afgelost.

Mentorschap

Een wettelijke beschermingsmaatregel bedoeld voor meerderjarigen die zelf niet in staat zijn hun persoonlijke belangen te behartigen vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand. Er wordt een mentor aangesteld die bevoegd wordt over de cliënt te beslissen als het gaat om bijvoorbeeld de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.

Minnelijke schuldregeling

De schuldhulpverlening probeert voor iemand met problematische schulden een regeling te treffen met alle schuldeisers. Indien er een akkoord wordt bereikt via een schuldbemiddeling of een schuldsanering dan geldt dat voor 3 jaar.

Plan van aanpak

De bewindvoerder zet hierin het doel van de bewindvoering en de met de cliënt gemaakte afspraken. Het plan van aanpak wordt samen met het verzoekschrift bij de rechtbank ingediend.

Problematische schulden

Hiervan is sprake wanneer iemand structureel niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Rechthebbende

Degene van wie de goederen onder bewind zijn gesteld.

Rekening & verantwoording

De bewindvoerder moet elk jaar verantwoording afleggen aan de rechter door middel van de rekening & verantwoording. In dit verslag legt de bewindvoerder vast hoe het beheer is gevoerd over de goederen van de cliënt.

Schuldenbewind

Beschermingsbewind vanwege verkwisting of problematische schulden.

Toeslagen

Subsidies die uitgekeerd worden door de belastingdienst, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.

Verkwisting

Roekeloos geld uitgeven / geld verbrassen.

Verzoekschrift

Schriftelijk verzoek aan een rechterlijk college of een geschillencommissie om een uitspraak.

WSNP

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken door de rechter (nadat de minnelijke schuldregeling is mislukt). Wanneer de schuldenaar tot deze regeling is toegelaten, wordt er een WSNP-bewindvoerder benoemd en moet de schuldenaar 3 jaar op een minimum leven om zijn schulden (deels) af te lossen.

Bewindvoerder Janet Wever

Aanmelden voor bewindvoering?

Neem contact op met bewindvoerder Janet Wever voor een kosteloos intakegesprek.

06 245 111 90contactformulier